Skip to main content

Chapter 1. General Provisions

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. De wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Staatsblad 1992, 593) b. Onderwijs- en examenregeling (OER): de regeling als bedoeld in artikel 7.13 van de wet. c. Inschrijvingsvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor de inschrijvingsvorm waarvoor de student zich bij de Open Universiteit (OU) heeft ingeschreven. d. Cursus: een onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 van de wet. e. Tentamen: het tentamen of tentamenonderdeel als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid van de wet. f. Tentamenzitting: de bijeenkomst gedurende welke een tentamen of een tentamenonderdeel wordt afgelegd onder toezicht van een of meer door de Commissie voor de examens aangewezen functionaris(sen). g. Examen: het examen als bedoeld in artikel 7.10, tweede lid van de wet. h. Bijzondere verplichting: een cursus of onderdeel van een cursus in de vorm van een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13 van de wet en in artikel 2 van de OER 2020-2021, in een van de volgende vormen: - het maken van een scriptie/afstudeeropdracht - het maken van een werkstuk of een proefontwerp - het uitvoeren van een onderzoeksopdracht - het deelnemen aan veldwerk of een excursie - het doorlopen van een stage - het deelnemen aan een practicum - het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. i. Opleiding: een opleiding zoals geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO), zijnde een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. j. Fraude: het handelen of nalaten van een handeling door een student als bedoeld in paragraaf 2.3 van deze regeling. k. Commissie voor de examens (CvE): de examencommissie als bedoeld in artikel 7.12 van de wet. l. College van beroep (CBE): het College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 van de wet. m. CvB: College van bestuur van de OU n. OL: de afdeling Onderwijslogistiek van de OU o. TenC: de afdeling Tentamineren en certificeren van OL p. ITD: de afdeling Inschrijven, toelaten en diplomeren van OL p. Examinator: de functionaris als bedoeld in artikel 7.12c van de wet q. Studiepunten: studiepunten als bedoeld in artikel 7.4 van de wet r. Nuffic: Netherlands organisation for international cooperation in higher education s. Praktijkervaring: buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden als bedoeld in artikel 7.13 lid 2r WHW t. Vrije ruimte: het onderdeel van een bacheloropleiding van de OU waarin de student voor een in de OER bepaald aantal studiepunten van een opleiding vrij kan kiezen uit cursussen die behoren tot de desbetreffende wobacheloropleiding of tot een van de andere wo-bacheloropleidingen van de OU u. Elders gevolgd onderwijs: cursussen die met goed gevolg aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit c.q. instelling voor hoger onderwijs zijn gevolgd en waarvoor vrijstelling aangevraagd kan worden bij de CvE; Pagina 3/32 – U202005230-1/MRY v. Elders te volgen onderwijs: onderwijs, gevolgd bij een andere universiteit of hogeschool ten tijde van de OUstudie, waarbij het onderwijs niet opgenomen is in het curriculum van de OU en waarvoor vooraf door de CvE toestemming is verleend om dit in te brengen in de opleiding bij de OU. w. Uitvoeringsregeling: regeling, van toepassing op de desbetreffende opleiding, waarin specifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding zijn vastgelegd, ter uitvoering van het bepaalde in de OER. x. Proctoring: digitale surveillance op afstand, die ingezet kan worden bij CBT- tentamens Artikel 1.1.2 Regelgeving Bij de vaststelling van dit Examenreglement is naast het bepaalde in de wet rekening gehouden met het bepaalde in: - Toetskader OU, vastgesteld door het CvB - Gedragscode buitenlandse taal 2018, vastgesteld voor het CvB - OER 2020-2021, vastgesteld door het CvB - Uitvoeringsregels OER 2020-2021, vastgesteld door de decaan van de faculteit - Centraal kader voor tentamens en examens OU 2020-2021, vastgesteld door het CvB (hierna: Centraal kader CvE) - Beleidskader voor toelating tot de master, vastgesteld door de decaan van de faculteit - Opleidingspecifieke regels voor vrijstelling, vastgesteld door de decaan van de faculteit - Tentamenprocedures 1 2020-2021, vastgesteld door OL - Examenprocedures 2 2020-2021, vastgesteld door OL - Handboek voor de studiecentra, vastgesteld door OL. Artikel 1.1.3 Taken en werkwijze CvE 1. De CvE voert de taken uit zoals vastgesteld in: - Titel 1 van hoofdstuk 7 WHW, in het bijzonder de artikelen 7.3h, 7.10 t/m 7.13 - Paragraaf 7.4 van het Toetskader OU - Reglement van orde zoals vastgesteld door de CvE. 2. In het Reglement van orde is de werkwijze van de CvE vastgesteld. Het Reglement van orde is als bijlage 1 gevoegd bij dit Examenreglement. 3. De CvE brengt het Reglement van orde ter kennis van het CvB en van de decanen. 1 De Tentamenprocedures zijn onderdeel van de Tentamen- en examenprocedures 2 De Examenprocedures zijn onderdeel van de Tentamen- en examenprocedures

  • Was this article helpful?